Arab : “Allaahummaghfirlii Dzunuubii Waliwaalidayya Warhamhumaa Kamaa Robbayaanii Shoghiiron. Walijamii’il Muslimiina Walmuslimaati, Walmu’miniina Wal Mu’minaati Al Ahyaa’i Minhum Wal Amwaati, Wataabi’ Bainanaa Wa Bainahum Bil Khoiraati, Robbighfir Warham Wa Annta…